CZE | ENG| RUS

Aktuality 2010

20.12.2010 PF 2011

Vážení klienti, vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vám popřát příjemné prožití vánočních svátků a štastný nový rok 2011

22.11.2010 Rezidence Lannova - dokončení fasády

K 22.11.2010 byla dokončena finální fasáda západní strany budovy k ustupujícímu podlaží. Zrealizovaný zateplovací systém s probarvenou omítkou zaručuje kvalitu a dlouhou životnost.

10.11.2010 Odolena Voda, lokalita Za Humny - VEŠKERÁ KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ OBDRŽENA

Dne 10.11.2010 vydal Odbor životního prostředí MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav poslední kolaudační souhlas pro lokalitu Za Humny Odolena Voda, který se týká vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace pro I. a II. etapu. Tato důležitá skutečnost umožňuje všem majitelům pozemků v lokalitě Za Humny začít podávat žádosti o vydání stavebního povolení na výstavbu vlastního rodinného domu.

5.11.2010 Odolena Voda, lokalita Za Humny - KOLAUDACE TI

V návaznosti na dokončení infrastruktury ( komunikace a chodníky) a jednotlivých rozvodů medií ( plyn,voda,kanalizace) proběhla za účasti zástupců investora, zhotovitele a dotčených orgánů státní správy závěrečná kontrolní prohlídka stavby a kolaudační řízení. Vzhledem k dodržení projektové dokumentace a požadavků na výstavbu vydal dne 2.11.2010 Stavební úřad Odoleny Vody Rozhodnutí o předčasném užívání komunikace a dne 3.11.2010 Kolaudační souhlas s plynovodem a přípojkami. Vydání posledního kolaudačního souhlasu týkající se vodovodního řadu a kanalizačního řadu bude v průběhu příštího týdne.

29.10.2010 Odolena Voda, lokalita Za Humny - výsadba zeleně

V týdnu od 25.10.2010 proběhla podél komunikací v lokalitě Za Humny výsadba zeleně. Pro daný charakter území byly vybrány a zasazeny alejové stromy - lípy, hlohy, jeřáby, duby a ozdobné jabloně. Jako doplněk jsou použity gledicie. Celkový počet stromů je 170. V týdnu od 1. listopadu výsadba pokračuje dalšími 60 stromy na vytvořeném valu na východním okraji území.

28.10.2010 Odolena Voda, lokalita Za Humny - demontáž nadzemního elektrického vedení

V průběhu 42. týdne bylo pracovníky ČEZ dokončeno projektované kabelové vedení VN 22 kV včetně propojení nových trafostanic pro celou lokalitu Za Humny. Od 26.10. navazovala demontáž nadzemního elektrického vedení. Odstraňování stávajících kovových příhradových sloupů budou pracovníci společnosti ČEZ provádět v následujícím období.

19.10.2010 Odolena Voda, lokalita Za Humny - Pojďte si zasadit svůj strom!

Město Odolena Voda společně se společností Bělozářka s.r.o. (investor infrastruktury a přípojek sítí lokality Za Humny) připravily na úterý 26. října v době mezi 15. a 18. hodinou výsadbu lipové aleje v nové lokalitě Za Humny směrem od Dolínku z ulice K Lomu. Iniciátoři akce nabízejí občanům možnost výsadby vlastního stromu, který bude označen tzv. rodným listem a současně označením se jménem dárce. Cena jednoho stromu je 1000 Kč. Jedná se o namnožené památné stromy z Dendrologické zahrady Výzkumného ústavu v Průhonicích. Zájemci o výsadbu se mohou přihlásit na městském úřadě na telefonu 731 519 203 nebo u společnosti Bělozářka na telefonu 777 755 855 nejdéle do pondělí 25. října 2010.

14.10.2010 Rezidence Lannova - realizace technologických profesí

Je dokončena instalace konstrukční celků hliníkových rámů oken v celém objektu, navazuje jejich zasklívání. Společnost Kámen Ostroměř s.r.o. pokračuje na realizaci fasády z hořického pískovce.

27.9.2010 Rezidence Lannova - realizace technologických profesí

V týdnu od 27.9. začínají práce na elektroinstalaci silnoproudu, slaboproudu a měření a regulaci. Pokračují práce na výplních otvorů a instalaci kamenné fasády.

23.9.2010 Odolena Voda, lokalita Za Humny - dokončení prací

K 20.9. jsou dokončeny veškeré práce na infrastruktuře a přípojkách sítí 1. a 2. etapy realizované generálním dodavatelem společností Průmstav a.s. Zařízení staveniště této firmy bylo odstraněno a jsou již prováděny pouze navazující práce na terénních a dokončovacích úpravách nabízených pozemků.

22.9.2010 Rezidence Lannova - realizace technologických profesí

V týdnu od 21.9. započaly práce na rozvodech vodovodu, kanalizace, plynovodu, ústředního topení, chlazení a vzduchotechniky. Pokračuje realizace zasklívání konstrukčních celků rámů oken a instalace fasády z hořického pískovce.

13.8. 2010 Odolena Voda, lokalita Za Humny - zahájení realizace infrastruktury a přípojek sítí poslední etapy

Výstavba infrastruktury (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení), kanalizačního řadu, vodovodního řadu, plynovodu, rozvodu elektro a přípojek k jednotlivým stavebním pozemkům poslední etapy byla 13.8.2010 zahájena.

12.8. 2010 Rezidence Lannova - zasklívání

Od 11.8. probíhá realizace zasklívání osazených konstrukčních celků hliníkových rámů oken severní fasády.

12.8. 2010 Odolena Voda, lokalita Za Humny - asfaltový povrch

Je dokončen asfaltový povrch na komunikaci větvě ”B” a větve “C 1“ .

28.07. 2010 Rezidence Lannova - fasáda

Provádíme přípravu pro realizaci fasády z hořického pískovce, jejímž dodavatelem je společnost Kámen Ostroměř s.r.o.

22. 07. 2010 Rezidence Lannova - okna

Zahájili jsme instalaci hliníkových rámů oken na severní fasadě objektu.

20. 07. 2010 Rezidence Lannova

Na severní straně budovy jsme postavili lešení pro pokračování stavebních prací na fasádě.

18. 07. 2010 Rezidence Lannova - přípojky

V průběhu měsíce července byly dokončeny přípojky bytového domu, konkrétně přípojky vody, kanalizace a datových rozvodů.

12. 07. 2010 Odolena Voda, lokalita Za Humny - pokračování prací

V současné době pokračují stavební práce na obslužné komunikaci, zhotovování chodníků ze zámkové dlažby a realizaci montáží veřejného osvětlení.

30. 06. 2010 Odolena Voda, lokalita Za Humny - dokončen vodovodní a plynový řád

Tento týden byl dokončen vodovodní řád I. a II. etapy a plynový řád I. etapy. Dokončení plynového řádu II. etapy je díky vysoké rozpracovanosti zajištěno do konce 2. dekády tohoto měsíce. Termín kolaudačního řízení všech řádů a jednotlivých přípojek sítí je přepokládán k 31. 8. 2010.

07. 05. 2010 Odolena Voda, lokalita Za Humny - realizace infrastruktury a přípojek sítí

Kanalizační řád a přípojky k jednotlivých stavebním pozemkům byly dokončeny k 30. 04. 2010.
Dle postupu prací na vodovodním řádu, plynovodu a navazujících přípojkách k jednotlivým stavebním pozemkům je předpoklad podání žádosti o kolaudaci k 30. 08. 2010.

19. 04. 2010 Odolena Voda - Fotografie z postupu prací na výstavbě infrastruktury

Prohlédněte si naše nové fotografie z postupu prací na výstavbě infrastruktury v lokalitě Za Humny.

12. 04. 2010 Odolena Voda - Dokončena 1. stoka splaškové kanalizace

K 8. dubnu 2010 byla dokončenna 1. stoka splaškové kanalizace S 5.1 v délce 256 metrů v lokalitě Za Humny.

30. 03. 2010 Odolena Voda - Dokončeny hrubé terénní práce

K 30. březnu 2010 byly dokončeny hrubé terénní práce v místech budoucích komunikací lokality Za Humny.

17. 02. 2010 Rezidence Lannova - znovuzahájení prací

Pokračování ve výstavbě projektu Lannova předpokládáme (s ohledem na vývoj počasí) po 15. 3. 2010.

15. 01. 2010 Rozšířená nabídka pozemků - ceny již od 1.590,- Kč/m2.

Rozšířili jsme naši nabídku stavebních pozemků. Ceny již od 1.590,-Kč/m2. Pro více informací volejte naši kancelář.